آخرین گزارش برنامه ها

فیلتر:
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله آسمانسرا

1402/02/15

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله دماوند(شمالی)

1401/04/16

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سبلان

1401/04/08

مشاهده
دشت دریاسر

1401/03/01

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله خونکهار

1401/01/26

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله آراکوه

1401/01/26

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله دومیر

1401/01/19

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله گوی زنگی

1400/12/28

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی

1400/12/10

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله کرکوه

1400/12/06

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله پورا

1400/11/29

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سایت (دشته)

1400/11/22

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
سرکچالها زمستان1400

1400/10/09

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله تخت

1400/09/19

مشاهده
کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی
قله برف انبار(غلیق)

1400/09/12

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله شاهدژ(1400/3/7 )

1400/03/07

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله بریال

1399/08/09

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله کلون بستک

1399/08/02

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله دشته (1399/06/28)

1399/06/28

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله شاهنشین (1399/06/21)

1399/06/21

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله علم کوه (1399/06/19)

1399/06/19

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله اشگدر

1399/05/31

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله کرچان

1399/05/10

مشاهده
کوه پیمایی
صعود قله یخچال بلندترین قله استان همدان

1399/04/12

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله دماوند

1399/04/11

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله شاهوار و قله گاوکشان

1399/03/27

مشاهده
کوه پیمایی
قله کندر

1399/03/23

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
اتواستاپ دیلمان به املش

1399/03/14

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله آسمان کوه

1398/12/09

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سایت (دشته)

1398/10/20

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
پیمایش خط الرأس لیز و لیچه

1398/10/13

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله پزه چال (3300 متر)

1398/09/29

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله چشمه شاهی (3200 متر)

1398/09/22

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله آزاد کوه 22 آذر 98

1398/09/21

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله بل (بلندترین قله استان فارس)

1398/09/13

مشاهده
آموزشی
دوره نجات فنی

1398/08/30

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سه چال (4008 متر)

1398/08/24

مشاهده
آموزشی
کار آموزی کوهپیمایی

1398/08/22

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله شاه جهان و شیر باد

1398/08/22

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
اتو استاپ پونل به آبشار ویسادار

1398/08/15

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
اتو استاپ دیلمان به سیاهکل

1398/07/25

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله شاهو (طرح سیمرغ)

1398/06/28

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله نواکوه(2800 متر)

1398/06/22

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله علم کوه (4850 متر)

1398/06/18

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سرلت

1398/06/08

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله شاه البرز (4170 متر)

1398/06/07

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله پرسون (3160 متر)

1398/06/01

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله آرارات( ترکیه)

1398/05/29

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله دونا (3600 متر)

1398/05/25

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله ورکش

1398/05/18

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سبلان ( 4811 متر)

1398/05/09

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله دماوند ( جبهه شمالی)

1398/05/04

مشاهده
آموزشی
دوره سنگ پیشرفته آقایان

1398/05/01

مشاهده
کوه پیمایی
قله تاریک نو (3150 متر)

1398/04/28

مشاهده
کوه پیمایی
قله کلونچی (4221 متر)

1398/04/27

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله قلعه دختر (3180 متر)

1398/04/21

مشاهده
شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی

2024/05/29

مشاهده
قله عباسعلی

2024/05/29

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله بلقیس

1398/04/14

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله اشکدر (3220 متر)

1398/04/09

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
خط الراس دوبرار

1398/04/06

مشاهده