برنامه ها

در این قسمت برنامه ها را مشاهده می کنید

فیلتر:

قله آزاد کوه کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاک بالا
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 01:00

قله آسمانسرا کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • منطقه شمیرانات
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 2 بامداد

قله تاریک نو کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده چالوس . روستای کهنه ده
 • 09123762376
 • سرپرست: مسعود موسیوند

 • 5 صبح

قله دماوند(شمالی) کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای ناندل
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 10:30

قله ارارات کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ترکیه
 • 09145042298
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 23:30

قله سبلان کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مشکین شهر
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 23:00

قله آراکوه کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای کمرد
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 04:40

قله خونکهار کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای نشترود-جاده چالوس
 • 09191278271
 • سرپرست: هدا احسانی

 • 05:00

قله دومیر کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان مرکزی
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 21:00

کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان البرز، برغان، روستای سنج
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 04:00