تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

قله بریال کوهپیمایی و کوهنوردی


 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 4بامداد
 • 1399/08/09

قله کلون بستک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • شمشک
 • سرپرست: امیر قهرمانی

 • 4بامداد
 • 1399/08/02

مرداب هسل کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مرزن آباد
 • ۰۹۳۶۱۲۲۲۶۸۲
 • سرپرست: حامد همتی

 • 4 بامداد
 • 1399/08/23

اتو استاپ جواهر دشت به قاسم آباد سفلی جنگل نوردی در جنگل های واجارگا کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جواهر دشت
 • ۰۹۱۲۳۳۰۸۱۲۰
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • بامداد دوم آبان
 • 1399/08/02

قله منار (3600 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای مورود
 • ۰۹۲۱۶۸۶۴۹۳۹
 • سرپرست: همایون جهانشاهی

 • 4 بامداد
 • 1399/08/16

جنگل راش کوهپیمایی و کوهنوردی


 • سوادکوه
 • ۰۹۱۲۳۶۷۹۵۷۲
 • سرپرست: محمد گلباز

 • 4 بامداد
 • 1399/08/30

قله شاه جهان و شیر باد کوهپیمایی و کوهنوردی


 • خراسان جوبی و شمالی
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 1398/08/22

قله سه چال (4008 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • دیزین
 • 09385853390
 • سرپرست: ایمان کهزادی

 • 5 بامداد
 • 1398/08/24

مبانی جستجو در کوهستان آموزشی


 • سرپرست: مهدی فراهانی

 • 1398/08/28

دوره نجات فنی آموزشی


 • سرپرست: استاد گوردزی

 • 1398/08/30