آخرین گزارش برنامه ها

فیلتر:
کوهپیمایی و کوهنوردی
اتو استاپ پونل به آبشار ویسادار

1398/08/15

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله هزار (4501 متر) طرح سیمرغ

1398/07/25

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
اتو استاپ دیلمان به سیاهکل

1398/07/25

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سکه نو (3877 متر)

1398/07/19

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله شاه معلم (3058 متر)

1398/07/11

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله بازارک (3750 متر)

1398/07/05

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله شاهو (طرح سیمرغ)

1398/06/28

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله نواکوه(2800 متر)

1398/06/22

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله علم کوه (4850 متر)

1398/06/18

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سرلت

1398/06/08

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله شاه البرز (4170 متر)

1398/06/07

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله پرسون (3160 متر)

1398/06/01

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله آرارات( ترکیه)

1398/05/29

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله دونا (3600 متر)

1398/05/25

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله ورکش

1398/05/18

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سبلان ( 4811 متر)

1398/05/09

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله دماوند ( جبهه شمالی)

1398/05/04

مشاهده
آموزشی
دوره سنگ پیشرفته آقایان

1398/05/01

مشاهده
کوه پیمایی
قله تاریک نو (3150 متر)

1398/04/28

مشاهده
کوه پیمایی
قله کلونچی (4221 متر)

1398/04/27

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله قلعه دختر (3180 متر)

1398/04/21

مشاهده
شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی

2019/11/13

مشاهده
قله عباسعلی

2019/11/13

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله بلقیس

1398/04/14

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله اشکدر (3220 متر)

1398/04/09

مشاهده