آخرین گزارش برنامه ها

فیلتر:
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله نواکوه(2800 متر)

1398/06/22

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله علم کوه (4850 متر)

1398/06/18

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله پرسون (3160 متر)

1398/06/01

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سرلت

1398/06/08

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله شاه البرز (4170 متر)

1398/06/07

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله دونا (3600 متر)

1398/05/25

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله بلقیس

1398/04/14

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله قلعه دختر (3180 متر)

1398/04/21

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله ورکش

1398/05/18

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله آرارات( ترکیه)

1398/05/29

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سبلان ( 4811 متر)

1398/05/09

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله دماوند ( جبهه شمالی)

1398/05/04

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله اشکدر (3220 متر)

1398/04/09

مشاهده
کوه پیمایی
قله تاریک نو (3150 متر)

1398/04/28

مشاهده
کوه پیمایی
قله کلونچی (4221 متر)

1398/04/27

مشاهده
شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی

2019/09/19

مشاهده
قله عباسعلی

2019/09/19

مشاهده
آموزشی
دوره سنگ پیشرفته آقایان

1398/05/01

مشاهده