گزارش برنامه قله سایت (دشته)

  • تاریخ اجرای برنامه : 1400/11/22

نام قله: قله دشت(سایت)

ارتفاع قله از سطح آب های آزاد: 2542 متر، ارتفاع پای کار از سطح آب های آزاد: 1513 متر،

میزان افزایش ارتفاع:1029 متر

مسیر:استان البرز، شهر کرج، روستای کالک بالا، خیابان ارشاد.

زمان اجرای برنامه: جمعه برابر با 22/11/1400
مسافت طی شده: تقریبا 7.9 کیلومتر
مدت زمان برنامه: تقریبا 7 ساعت و 17 دقیقه،

زمان شروع برنامه:  06:30 صبح،

زمان اتمام برنامه: 30:13 عصر
موقعیت قله دشته(سایت): از شمال به قله کندر، از شمال غرب به کوه (بیجی )عظیمیه، از شمال شرق به قله لیچه و
لیز، از شرق به قله لتمال و از جنوب به گرمدره منتهی میش

سرپرست برنامه: آقای رمضان محمدی سرشت،

سر قدم: خانم نسرین صابری،

عکاس : آقای مسعود رهبر زارع و امین طباطبائی،

زمان دار: خانم عاطفه محمودی،

ارتباط با پشتیبان : سرکار سمیه روشن

امدادگر: آقای مجید رمضانی،
گزارش برنامه و کمک سرپرست: آقای داود دانائی

ته قدم: آقای شهباز علیزاده
پشتیبان برنامه: آقای عباس زرینی
تعداد افراد حاضر در برنامه: 30 نفر
نسرین صابری، مسعود موسیوند، داود دانائی، شهباز علیزاده، سعید شجاع، مجید رمضانی، مسعود رهبر زارع، سمیه
روشن زاده، عاطفه محمودی، ملیحه رسول پور، میثم قاسمی، میالد ذوقی، سید ایمان طباطبائی، حیدر رضا زاده،
احسان فتح الهی، افسانه اکبرلو، رضا بیات، هانیه عباسی، مسعود پور سلیمی، کیانوش رضایی، محمد ناصر اکبری،مجید کجوری نژاد، پریسا نوری، ماندانا قره حسنلو، مرجان رضا تاجی، خلیل میخانی، سمانه مظاهری، رامین مرادی،
رمضان محمدی سرشت

وضعیت آب در مسیر: در مسیر رفت ما طبق تصویر ترک برنامه یک چشمه وجود دارد که آب داردمسیر صعود به قله دشته (سایت)و فرود آن که با نرم افزار Viewrenger به ثبت رسده است،

روز جمعه تاریخ 22/11/1400 صبح ساعت 6 طبق برنامه ریزی قبلی همه دوستان همنورد جلوی سینما هجرت کرج جمع شدند. با توجه به نزدیک بودن پای کار تصمیم بر آن بود تا همنوردان با ماشین شخصی به سمت کالک
باال حرکت کنند، پس از تقسیم افراد در ماشینها همگی به سمت مبدا پیمایش حرکت کردیم و راس ساعت 06:30
آنجا رسیدیم که جهت دسترسی راحت تر نمای کلی محل پای کار در شکل زیر مشخص شده است شکل زیر نیز نمای کلی حرکت مسیر ما را در مسیرهای جداگانه رفت و برگشت نشان میدهد، مسیر حرکت
سمت چپ مسیر رفت و سمت راست مسیر برگشت میباشد. این مسیر از روی ترک ثبت شده با نرم افزار
Viewrenger ثبت گردید و سپس در نرم افزار Earth Google بارگزاری شد

پس از پارک کردن ماشینها در پارکینگ و جمع شدن همه دوستان شروع به پیمایش کردیم

نکته قابل توجه اینکه پارکینگ این محل ظرفیت محدودی دارد و نزدیک کوه بوده لذا ظرفیت آن کم میباشد و روزهای جمعه
نیز به مراتب شلوغ میباشد. همچنین اگر در زمستان دمایی هوا پایین باشد ممکن است جاده مسیر منتهی به
پارکینگ نیز در اول صبح یخ زده باشد و با توجه به سرباالیی بودن این قسمت از جاده خطرناک می باشد از این رو لازم است همنوردانی که قصد صعود به این قله در این فصل از سال را دارند به همه این موارد توجه فرمایند.
پیمایش مسیر را از ابتدای جاده خاکی شروع کردیم و در دره به مسیر خود ادامه دادیم، یکی از نشانه های مسیرسیل بندهایی است که در مسیر دره وجود دارد و نمونه ای از آن در شکل زیر آورده شده است سپس در انتهای ادامه مسیر دره به یک مطابق شکل زیر به یک سه راهی رسیدیم که علی رغم وجود پاکوب در مسیر دره ای سمت راست ما مسیر سمت چپ را انتخاب کردیم این مسیر در شکل زیر با یک پیکان زرد رنگ نشان داده شده است سپس مسیر دره را مستقیما ادامه دادیم و در انتها مطابق با شکل زیر که با یک پیکان نارنجی رنگ نشان داده شده است به سمت چپ مجددا متمایل شدیم در ادامه همین مسیر به یک چشمه زیبا رسیدیم که علی رغم خشک بودن مسیر پیمایش توجه ما را به خود جلب کرد، در کنار این چشمه یک درخت نیز وجود دارد که همه ما در این مکان جهت صرف صبحانه برای مدت کوتاهی راس ساعت 30:7 توقف کردیم و پس از یک ربع راس ساعت 45:7 به حرکت خود ادامه دادیم.
پس از آن از سمت چپ با عبور از یک شیب تند روی یال رسیدیم و به سمت راست متمایل شدیم، همین مسیر
را ادامه دادیم تا به یال اصلی رسیدیم که مسیر آن با یک پیکان زرد رنگ در شکل زیر نشان داده شده است ز این به بعد مسیر پیمایشی ما خط الراسی شد و قدری آسان تر بود که به دلیل نداشتن شیب زیاد انرژی کمتری
از همنوردان تلف میشد. همین مسیر را ادامه دادیم
سپس تیم ما با ادامه همین روند در انتهای مسیر خط الراسی به سمت راست متمایل شد تا از سنگ معروف و نمادین که قبل از قله قرار دارد عکس یادگاری بگیرند. تیم ما نهایتا راس ساعت 30:10 به قله رسیدند و همگی
در کمال صحت و سالمت صعود کردند و برای مدت نیم ساعت برای گرفتن عکس یادگاری توقف کردیم و پس از گرفتن عکس فرود خود را آغاز کردیم

لازم به ذکر است در این زمان میزان مه روی قله بیشتر و بیشتر شد و کمی بارش برف نیز آغاز شد بنابراین بنا به
صالحدید سرپرست تصمیم گرفتیم هر چه سریع تر فرود خود را آغاز کنیم.
پس از کمی پیمایش به سمت پایین حرکت کردیم و راس ساعت  11:30جهت استراحت توقف کوتاهی کردیم تا
همنوردان آبی بنوشند و یا میان وعده ای میل کنند. سپس به حرکت خود مطابق با شکل زیر ادامه دادیم و این
بار مسیر دیگری را انتخاب کردیم و در نهایت این مسیر نیز به مسیر اولیه تالقی کرد و به دره رسیدیم، همچنین در مسیر منتهی به برگشت باران نم نمی شروع به باریدن کرده بود و در نهایت با ادامه مسیر راس ساعت 30:13
به پای کار رسیدیم و برنامه در کمال صحت و سالمت به اتمام رسید

لازم به ذکر است که ترک مسیر قله دشته (سایت) ازسمت کالک باال در سایت های معتبر ثبت ترک وجود نداشت
ولی تیم آسمان البرز این مسیر را با استفاده از نرم افزار Viewrenger ثبت کرد و به زودی در سایت معتبر
ایران جی پی اس (/com.irangpstracks.www://http )به ثبت خواهد رساند تا سایر همنوردان از سراسر کشور بتوانند برای صعود از این مسیر بویژه در فصل زمستان از آن استفاده کنند.

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو

اعضای شرکت کننده