برنامه ها

در این قسمت برنامه ها را مشاهده می کنید

فیلتر:

قله آزاد کوه کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاک بالا
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 01:00

قله آسمانسرا کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • منطقه شمیرانات
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 2 بامداد

قله الوند کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان همدان-سطح برنامه نیمه سنگین
 • 09123485215
 • سرپرست: فرهاد قرایی

 • 05:00 بامداد

پیمایش خط الراس سماموس به سیالان کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان گیلان-سطح برنامه سنگین
 • 0937233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 صبح

قله ناز کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده چالوس-روستای کلوان
 • 09123617737
 • سرپرست: رضان محمدی سرشت

 • 5 صبح

قله درفک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • گیلان - دیلمان - روستای شاه شهیدان
 • 09192723769
 • سرپرست: حسین زحمتکش

 • 12 بامداد

قله تاریک نو کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده چالوس . روستای کهنه ده
 • 09123762376
 • سرپرست: مسعود موسیوند

 • 5 صبح

قله دماوند(شمالی) کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای ناندل
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 10:30

قله ارارات کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ترکیه
 • 09145042298
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 23:30

سکه نو به هزارلا کوهپیمایی و کوهنوردی


 • وارنگه رود
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 05:00