گزارش برنامه سرکچال1/2/3

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/06/11

اجرای برنامه ی قلل سرکچال 1 ،2 و3
ارتفاع تقریبی: 4120 متر،

4160 متر، 4185 متر
تاریخ اجرا: جمعه 11 شهریور
سرپرست: سرکار خانم هدا احسانیتعداد نفرات شرکت کننده: 22 نفر

لوازم مورد نیاز:
پیراهن و شلوار کوهنوردی مناسب فصل کوله ی کوهنوردی 20 لیتری کفش مناسب کوهنوردی باتون یک جفت
عینک آفتابی کاله گرم یا اسکارف کاله آفتابی دستکش بیس
کرم ضد آفتاب کاپشن پالر بادگیر یا گرتکس هدلمپ
صبحانه و ناهار به صورت لقمه ای آب 3 لیتر میوه، تنقالت ومواد قندی

اعضای شرکت کننده:
هدا احسانی هانی افسری حسین مسافر پونه خلج
مهکامه نوری مهدی ابراهیمی آرزو عزیزی عزیز میرزایی
مسعود پورسلیمی هاله یزدانی مینو گلی نورا اکبرلو
علی اصغر شکر ریز کیانوش رضایی فرهاد قرائی شهناز مقدم
خلیل میرخانی محمدرضا ساریخانی میثم نوروزی سارا مینایی
رامین کارخانه ساقی گودرزی سپیده رستمی

پشتیبان تقسیم وظایف:
سر قدم : خانم مهکامه نوری و خانم پونه خلج

عقب دار: آقای فرهاد قرائی و آقای مسعود پورسلیمی

زماندار: خانم مینو گلی

ارتباط با پشتیبان : خانم هاله یزدانی
گزارش نویس: خانم نورا اکبرلو

عکاس: آقای علی اصغر شکر ریز و آقای رامین کارخانه
امداد و نجات: آقای کیانوش رضائی پشتیبان: خانم سپیده رستمی
محیط زیست: همه با هم
قلل سرکچال مجموعه ای سه گانه و 4000 متری در منطقه ی البرز مرکزی و شمال روستای شمشک و روته از توابع استان تهران با چشم
اندازی عالی به سراسر البرز می باشد.
این قلل از شمال به دره ی دریوک و خط الراس هرزه کوه ها، از جنوب به منطقه ی فشم، قله ی سرلجنی و قله ی آبک، از غرب از طریق یک
خط الراس به قله ی کلون بستک و از شرق از طریق شانه ی شرقی به منطقه ی اللون ختم می شود.
قلل 4000 متری سرکچال بر روی خط الراسی شرقی_ غربی قرار گرفته که در منتهی علیه شرقی آن قله سرکچال 3 به ارتفاع 4185 متر قرار
دارد و منتهی علیه غرب نیز به قله ی 4180 متری کلون بستک ختم می گردد.
قلل سرکچال دارای چند مسیر دسترسی می باشد: مسیر استاندارد یا معمول از طریق روستای شمشک
مسیر خط الراسی از مسیر قله ی کلون بستک
مسیر شانه ی شرقی از طریق اللون

آب و هوای منطقه با دقت باال از چند روز قبل مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی های صورت گرفته، شرایط برای صعود فراهم بود.

شرح برنامه:
برنامه ی یک روزه ی قلل سرکچال طبق قرار قبلی با جمع شدن 22 نفر اعضاء شرکت کننده، ساعت  03:30 روز جمعه با یک دستگاه میدل
باس آغاز گردید. ساعت  03:45 از میدان امام حسین کرج به سمت تهران حرکت کرده و پس از عبور از فشم، میگون و شمشک، در ساعت  06:05 به
روستای سپیدستان در ارتفاع 2600 متری رسیدیم

پس از برداشتن کوله ها و پوشیدن کفش های مناسب و نرمشی کوتاه، از پای کار (میدان سپیدستان) صعود را آغاز کردیم.
حرکت به سمت کوچه باغ های روستا با چشم انداز زیبای قلل سرکچال در مسیری دارای پاکوب مشخص ادامه داشت. سپس روی دامنه ی
جنوبی این کوه و از زیر دیواره ی سرکچال با شیبی متوسط حرکت کردیم. ( این مسیر در اکثر اوقات زمستان در معرض خطر جدی بهمن قرار
دارد.)
با توجه به صالحدید سرپرست از ابتدای مسیر هر یک ساعت، استراحتی کوتاه (کمتر از 5 دقیقه) برای نوشیدن آب، تنقالت و تجدید قوا
داشتیم.
قبل از رسیدن به پناهگاه لجنی، ساعت  08:45 توقفی برای صرف صبحانه در محلی مناسب داشته و ساعت  09:00 به مسیر خود ادامه دادیم.

پس از عبور از یک شیب نسبتا تند در ساعت  09:20 به جانپناه لجنی در ارتفاع 3540 متری رسیدیم.
( قابل ذکر است این پناهگاه روی یک قسمت سنگی واقع شده که مساحتی در حدود 20مترمربع و تقریبا گنجایش20 کوهنورد را دارد؛ مجهز
به تعدادی تخت در سه طبقه و آنتن دهی خوب موبایل است. در اطراف پناهگاه هیچ گونه منبع آبی وجود ندارد.)
پس از کم کردن لوازم کوله ها، برای ادامه ی صعود آماده شدیم. یکی از دوستان به دلیل احوال نامناسب و با صالحدید سرپرست به همراه
یکی دیگر از اعضای تیم، در پناهگاه ماندند و تیم 20 نفره به سمت شمال تغییر جهت داده و روی یال به سمت قله ی سرکچال یک حرکت کرد.
(مسیری با پاکوب مناسب و شیب نسبتا تند با چشم اندازی زیبا از رشته کوه ها و قلل البرز مرکزی)

پس از عبور از یال و با استراحت هایی کوتاه در بین مسیر، در انتها شیب تند تر شده تا به لبه ی خط الراس رسیدیم؛ در ساعت  12:20به قله ی سرکچال 1 با ارتفاع 4130 متر رسیده و استراحتی کوتاه داشتیم. (قله ای با چشم انداز زیبا که قله ی کلون بستک در غرب آن و سرکچال 2 و
3 در شرق آن نمایان بودند.)

پس از تراورس از دامنه ی جنوبی قله ی سرکچال1 ،به فاصله ی 10 دقیقه ای از آن، در ساعت  12:45 بر روی خط الراس حرکت کرده و به
قله ی سرکچال2 با ارتفاع 4160متر رسیدیم و پس از گرفتن عکس های یادگاری، به سمت سرکچال3 حرکت کردیم. در اینجا بر سرعت و سردی
باد افزوده شد. مسیر را از زیر چند نوار صخره ای دور زده و در ساعت  13:40 بر بلندای قله ی سرکچال3 با ارتفاع 4185 متر قرار گرفتیم.
در نهایت در ساعت 14:00 به طرف قله ی سرکچال2 حرکت کرده و فرود را از سرکچال2 از مسیر شن اسکی تا ارتفاع 3750متری در پیش
گرفتیم. (مسیری با شیب متوسط و شن اسکی مناسب)
سپس ادامه ی مسیر تا پناهگاه را از روی یال پیش گرفتیم و در ساعت 16:00 به جانپناه لجنی رسیده و پس از صرف ناهار و استراحت در
ساعت 16:00 مسیر فرود را ادامه داده و پس از استراحتی کوتاه در بین راه، در ساعت 18:20 همه ی اعضای تیم در صحت به پای کار رسیده و
سوار میدل باس شده و به طرف کرج حرکت کردیم.
با توجه به ترافیک شمشک مدت زمان برگشت از شمشک به کرج طوالنی تر شده و در پایان همه ی اعضای تیم در ساعت 22:30 ، طبق
زمانبندی سرپرست محترم، به میدان امام حسین کرج رسیده و برنامه به خوبی و با ثبت یک خاطره ی شیرین در ذهن اعضاء به پایان رسید.

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو

اعضای شرکت کننده