گزارش برنامه قله پلنگ کوه

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/05/21

گزارش برنامه قله پلنگ کوه
تاریخ اجرای برنامه: 1401/5/21
سرپرست برنامه: مسعود موسیوند
ساعت شروع به حرکت از کرج 4 بامداد جمعه
محل شروع به حرکت البرز، کرج، میدان ساسانی، درب پارکینگ شبانه روزی چمران
مکان پای کار استان قزوین، شهرستان آبیک، روستای صمغ آباد
زمان رسیدن به پای کار 5 صبح
زمان شروع برنامه  05:18
زمان اتمام برنامه  00:14
مدت زمان پیمایش 9 ساعت
ارتفاع پای کار از سطح آب های آزاد 1701 متر
ارتفاع قله از سطح آب های آزاد 2387 متر طبق نقشه های توپو گرافی
میزان افزایش ارتفاع 686 متر
مسافت طی شده 10 کیلومتر
سرعت میانگین 2.1 کیلو متر بر ساعت

در مسیر سرسبز دره در یک جای امن زیر سایه درختان زیبای گردو در جایی که آب نیز داشت راس ساعت
20:12 برای نهار توقف کردیم، آبی خنک که از باالدست سرچشمه میگرفت برای شست و شو در این گرمای
شدید مرداد مناسب بود.
پس از صرف نهار ساعت 05:13 به حرکت خود ادامه دادیم و از میان درختان باغ روشن حرکت کردیم و در
نهایت از کنار پاکوب انتهایی سمت راست از باغ خارج شدیم.
مسیر پاکوب انتهایی خروج از باغ روشن
در ادامه این پاکوب به مسیر جاده خاکی رسیدیم که با ادامه دادن آن در نهایت راس ساعت 14 به پای کار
)امام زاده( رسیدیم و در این لحظه بنا به درخواست سرپرست همگی جهت سرد کردن جمع شدیم و پس از
سرد کردن و استفاده از سرویس بهداشتی و آب لوله کشی موجود سوار اتوبوس شده و راهی کرج شدیم و
ساعت 15 به پارکینگ چمران رسیدیم و برنامه به لطف خدا به سالمتی به پایان رسید.

موقعیت قله پلنگ کوه از شمال شرقی: روستای صمغ آباد
از شمال غرب: خوزنان و زیاران
جنوب غرب: آبیک
شرق: آسمان کوه
39 S 461391 E 3996771 N کار پای مختصات
39S 463881 E 3995050 N قله مختصات
وضعیت چشمه و آب در مسیر رفت چشمه وجود ندارد
در مسیر برگشت )مسیر دره باغ روشن(چشمه و آب لوله کشی باغ وجود دارد هر چند حجم
آب ورودی کم است)
وضعیت آنتن دهی در کل مسیر آنتن وجود دارد
اینترنت همراه اول نیز در اکثر مسیر وجود دارد

همه همنوردان از اتوبوس پیاده شدند و به درخواست سرپرست دور هم جمع شدند، خوشبختانه محل پای
کار وسیع میباشد و برای نرمش قبل برنامه مناسب میباشد.
ابتدا بنا به درخواست سرپرست برنامه به مدت تقریبا 15 دقیقه نرمش کردیم، سعی کردیم اعضای درگیر در
مسیر کوهنوردی را به خوبی گرم کنیم و سپس حرکتهای کششی مناسب را انجام دهیم. با توجه به اینکه
از همان ابتدای مسیر شیب دار است، الزم است همنوردان قبل از حرکت به خوبی گرم کنند تا موقع حرکت
دچار گرفتگی عضله نشوند.
پس از گرم کردن معارفه آغاز شد، ابتدا سرپرست خود را معرفی کرد سپس سایر همنوردان خود را یک یک
معرفی کردند.
پس از معارفه طبق نظم و نظام از قبل مشخص شده همگی آماده حرکت شدیم.
راس ساعت  05:35 از مسیر جاده خاکی شیب دار که در پشت سرویس بهداشتی قرار دارد حرکت خود را آغاز
کردیم تا به یک جاده خاکی رسیدیم و سپس به سمت راست متمایل شدیم و به حرکت خود ادامه دادیم تا
به نزدیکی یک مکان که احتماال برای سیستم گازرسانی احداث شده است رسیدیم و در سمت چپ این مکان
کم کم شروع به افزایش ارتفاع کردیم و روی یال اصلی قرار گرفتیم.

مسیر ابتدایی ما بصورت سنگ الخی میباشد و تقریبا کل مسیر مسیر پاکوب مشخصی ندارد و تنها در برخی
از نقاط پاکوب ضعیف و رگه ای مشاهده میگردد.
در ادامه مسیر پس از عبور از مسیر اصلی یال به سنگهایی میرسیم که باید از روی آنها برای ادامه مسیر
عبور کرد که البت برای عالقمندان به این گونه مسیرها جالب تر میباشد.
در این مسیر نیز چندین درخت خشک مشاهده میشود که خود از نشانههای مسیر یال اصلی میباشد.

راس ساعت 07:05 پس از مشاهده طلوع زیبای خورشید در این منطقه همراه با آسمانی کامال صاف برای
صبحانه توقف کردیم و در کنار یک مسیر سنگی که از سایه کامال مناسبی برخوردار بود برای صرف صبحانه
توقف کردیم. با توجه به اینکه از لحاظ زمانی نسبت به آنچه سرپرست در نظر گرفته بودند جلوتر بودیم، از
همنوردان خواسته شد تا با خیال راحت صبحانه میل کنند و کمی استراحت بیشتری در ابتدای برنامه داشته
باشند.
پس از آنکه دوستان همگی استراحت کردند و در کمال آرامش چای و قهوه نیز میل کردند راس ساعت 8
آماده حرکت شدیم، سپس در یک مسیر تقریبا صاف به پیمایش خود ادامه دادیم و از نمای تقریبا نزدیک یال
ادامه مسیر کامال مشخص بود که ابتدای آن شیب نسبتا تندی داشت و بعد از آن یک مسیر با شیب تند تر
شروع میشد. ابتدا شیب اول را با مالیمت و گام های آرام طی کردیم و پس از رسیدن به مسیر سنگی انتهای
آن برای مدت5 دقیقه برای نوشیدن آب و خوردن مواد قندی استراحت کردیم.

پس از این استراحت همگی آماده حرکت شدیم و در شیب تند با گام های آرام و البته با استفاده از تکنیک
زیگ زاگ حرکت کردیم و مسیر را ادامه دادیم، در این حالت تقریبا امکان توقف وجود نداشت و باید با صبر
و حوصله مسیر را ادامه میدادیم.
پس از اتمام مسیر شیب دار در یک مسیر تراورسی ادامه مسیر دادیم و کمی استراحت کردیم، سپس ادامه
مسیر دادیم و البته از دور دست نیز تابلو قله تقریبا مشخص شده بود که خود نوید بخش رسیدن زود هنگام
به قله بود.

پس از کمی پیمایش راس ساعت 15:9 همگی در کمال صحت و سالمت به قله پلنگ کوه صعود کردیم و بجز
ما گروه دیگری روی قله نبود که خود فرصت مناسبی را برای گرفتن عکس تکی و دسته جمعی فراهم کرده
بود.
ابتدا همگی عکس گروهی گرفتیم و بنر باشگاه آسمان البرز را بر فراز قله برافراشتیم، همچنین با توجه به
اینکه 28 مرداد ماه دومین سالگرد آسمانی شدن بنیان گذار آسمانی ها است با در دست داشتن تصویر شادروان
بابک دکتر زاده نام و یاد بنیان گذار باشگاه آسمان البرز را گرامی داشتیم و همگی طلب مغفرت و آرامش روح
برای آن عزیز سفر کرده داشتیم.
سپس دوستان برای استراحت روی قله آماده شدند، با توجه به اینکه سرعت باد بسیار کم و در حدود 10
کیلومتر بر ساعت بود این مکان نیز برای استراحت مناسب بود.
در مسیر شرقی قله پلنگ کوه خط الراس کهار قرار دارد که میتوان با پیمایش آن به مسیر قله معروف آسمان
کوه رسید و پس از آن ادامه مسیر را پیمایش کرد تا به قله معروف خوراسان کوه رسید، سپس قلل معروف
برج شاه کرم، شاه کرم و در ادامه مسیر آن طبق نقشه های توپوگرافی به قله های ناز، میشنه نو و کهار رسید.

معموال طبق ترک های مطالعه شده برخی از باشگاه ها یا گروه ها بعد از قله پلنگ کوه در ضلع شرقی تا
مسیری را ادامه میدهند و سپس به قله برمیگردند که البته این جز برنامه ما نبود و صرفا جهت اطالع بیان
گردید.
در نهایت راس ساعت 15:10 فرود خود به سمت پایین را شروع کردیم و تقریبا در همان مسیر رفت برگشتیم.
پس از اتمام مسیر پر شیب در ضلع سمت چپ وارد مسیر دره شدیم و کمی مسیر سنگی و سنگالخی بود. با
آرامش کامل و برنامه از قبل مشخص شده در دره ادامه مسیر دادیم زیرا در این مسیر پاکوبی وجود ندارد.
ابتدای ورود به مسیر دره

انتهای این دره به یک باغی به نام باغ روشن میرسد که البته این دره را نیز به همین نام نامگذاری کرده اند.
این مسیر باغی پر از درخت های گردو، تمشک، انگور و برخی میوه های دیگر میباشد. برخی از افراد اهل دل
روزانه در این باغ کار میکنند و مشغول نگهداری از آن هستند.

در مسیر سرسبز دره در یک جای امن زیر سایه درختان زیبای گردو در جایی که آب نیز داشت راس ساعت
20:12 برای نهار توقف کردیم، آبی خنک که از باالدست سرچشمه میگرفت برای شست و شو در این گرمای
شدید مرداد مناسب بود.
پس از صرف نهار ساعت 05:13 به حرکت خود ادامه دادیم و از میان درختان باغ روشن حرکت کردیم و در
نهایت از کنار پاکوب انتهایی سمت راست از باغ خارج شدیم.

در ادامه این پاکوب به مسیر جاده خاکی رسیدیم که با ادامه دادن آن در نهایت راس ساعت 14 به پای کار
(امام زاده) رسیدیم و در این لحظه بنا به درخواست سرپرست همگی جهت سرد کردن جمع شدیم و پس از
سرد کردن و استفاده از سرویس بهداشتی و آب لوله کشی موجود سوار اتوبوس شده و راهی کرج شدیم و
ساعت 15 به پارکینگ چمران رسیدیم و برنامه به لطف خدا به سالمتی به پایان رسید.

 

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو

اعضای شرکت کننده