چهار جبهه دماوند

شاه البرز- جبهه شمالی

صعود به چهار جبهه دماوند بدون بارگذاری

خط الراس خشچال به علم کوه خرداد 90

خط الراس ناز به طالقان تیر ماه 89

صعود زمستانه دو جبهه شمالی و جنوبی دماوند دی ماه 88

صعود زمستانی سبلان