رگزاری دوره نقشه خوانی و کار با قطبنما

1397/07/02

09121012811

برگزاری دوره نقشه خوانی و کار با قطبنما 
باشگاه کوهنوردی آسمان البرز

تاریخ : ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ مهرماه 

درحال تکمیل ظرفیت 

مدرس : استاد نریمیسا

کارگروه آموزش 
@arezoukh
09121012811


مطالب مرتبط