برگزاری دوره جی پی اس

1397/07/02

09121012811

برگزاری دوره جی پی اس 
باشگاه کوهنوردی آسمان البرز

تاریخ :  ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ آبان ماه 


پیشنیاز : نقشه خوانی 

مدرس : استاد گرجی 

در حال تکمیل ظرفیت 

کارگروه آموزش 
@arezoukh
09121012811


مطالب مرتبط