دوره کارآموزی سنگ مقدماتی بانوان

1397/07/02

دوره کارآموزی سنگ مقدماتی  بانوان
باشگاه کوهنوردی آسمان البرز 
 
تاریخ برگزاری : ۱۸ تا ۲۰ مهرماه 

در حال تکمیل ظرفیت 

مدرس : استاد آرزو جان محمدی 

کارگروه آموزش : 


مطالب مرتبط